• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Co to jest fundacja rodzinna?

  Czym jest fundacja rodzinna

  Fundacja rodzinna (F.R.) to nowy podmiot w polskim prawodawstwie, wprowadzony ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, która weszła w życie 22 maja 2023 r.

  Co to jest fundacja rodzinna?

  Jest to instrument prawny umożliwiający przekazanie majątku rodzinnego kolejnemu pokoleniu oraz realizację określonego celu na jego podstawie.

  Fundacja rodzinna zyskuje osobowość prawną w momencie wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, co umożliwia jej zarządzanie majątkiem, nabywanie praw, zaciąganie zobowiązań oraz bycie stroną w procesach sądowych.

  F.R. może funkcjonować przed wpisem do rejestru jako fundacja rodzinna w organizacji.

  Kto może założyć fundację rodzinną?

  Fundacja rodzinna zakładana jest przez fundatora w celu gromadzenia i zarządzania mieniem w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na ich rzecz.

  Fundator określa w statucie cel fundacji, ramy jej działania oraz sposób zarządzania mieniem, co powinno być dostosowane do potrzeb fundatora oraz jego sytuacji rodzinnej i majątkowej.

  F.R. jest odrębna majątkowo od fundatora.

  Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą w określonym zakresie, uregulowanym w art. 5 Ustawy o fundacji rodzinnej.

  Może m.in. zajmować się zbywaniem mienia, najmem, dzierżawą, udostępnianiem mienia, przystępowaniem do spółek, nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych, udzielaniem pożyczek, obrotem zagranicznymi środkami płatniczymi czy działać w obszarze gospodarki leśnej.

  Kim są beneficjenci?

  Fundator w statucie określa beneficjentów fundacji, którymi mogą być osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

  Beneficjenci mają prawo do świadczeń od fundacji na podstawie statutu lub jego interpretacji prawnej statutu.

  Mienie fundacji rodzinnej obejmuje własność i inne prawa majątkowe wniesione do fundacji przez fundatora lub inne osoby.

  Fundacja rodzinna to nowy podmiot

  Fundacja rodzinna różni się od innych fundacji działających na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

  Jej działanie opiera się na ustawie o fundacji rodzinnej, a nie na przepisach dotyczących fundacji z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach czy na przepisach Kodeksu spółek handlowych.

  F.R. może być ustanowiona w formie aktu notarialnego lub testamentu, a jej statut określa m.in. nazwę fundacji, siedzibę, cel, beneficjentów, zasady prowadzenia listy beneficjentów, wartość funduszu założycielskiego, zasady powoływania i odwoływania członków organów fundacji oraz przeznaczenie mienia po jej rozwiązaniu.

  Organy fundacji rodzinnej

  Organy fundacji rodzinnej to zarząd, zgromadzenie beneficjentów oraz, opcjonalnie, rada nadzorcza.

  Zarząd prowadzi sprawy fundacji, reprezentuje ją, realizuje cele statutowe, zapewnia płynność finansową i spełnia świadczenia dla beneficjentów.

  Zgromadzenie beneficjentów podejmuje decyzje w formie uchwał, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu.

  Rada nadzorcza, jeśli istnieje (organ fakultatywny), sprawuje nadzór nad zarządem.

  Fundacja rodzinna jest opłacalna podatkowo

  Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej jest zwolnione z podatku dochodowego, a dochód fundacji co do zasady nie podlega opodatkowaniu CIT, podobnie jak w przypadku estońskiego CIT-u.

  Jednakże świadczenia dla beneficjentów są opodatkowane w zależności od grupy podatkowej, do której należą i wynoszą:

  • 15% podatku CIT dla beneficjentów z grupy zerowej
  • Beneficjenci z I i II grupy podatkowej zapłacą 15%  CIT-u oraz 10% podatku PIT
  • III grupa podatkowa beneficjentów zapłaci 15% CIT oraz 15% podatku PIT.

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Fundacja rodzinna – kluczowe informacje.

  Znajdziesz go na stronie Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis.

  Tekst stworzony na podstawie artykułu ze strony kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis. / Zdjęcie: Mikhail Nilov

  ***

  Podatki w spółce z Delaware

  O tym, że rozwiązania prawne spółek w Delaware to ewenement na skale świata już pisaliśmy. Tak samo jak o tym, jakie są zalety prowadzenia spółki w Delaware.

  Dziś zajmiemy się kwestią opodatkowania spółki w Delaware [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *