• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

  Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

  Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców — przedsiębiorcy będący częścią grup kapitałowych oraz związki przedsiębiorców muszą uważać na wysokie kary.

  Dnia 9 kwietnia 2024 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał nowe wyjaśnienia dotyczące zasad nakładania kar na przedsiębiorców.

  Zmiany te są istotne szczególnie dla firm działających w ramach grup kapitałowych oraz związków przedsiębiorców.

  Przepisy te mają na celu zwiększenie przejrzystości i skuteczności egzekwowania prawa.

  W obliczu nowych wytycznych przedsiębiorcy muszą być świadomi, że kary mogą być znacznie wyższe niż wcześniej.

  Jest to wynik dążenia do zapewnienia, że sankcje będą proporcjonalne do skali naruszeń i skutecznie odstraszać od łamania prawa.

  Nowe zasady naliczania kar

  Nowe zasady dotyczą przede wszystkim naruszeń prawa konkurencji, takich jak praktyki monopolistyczne czy nieuczciwa konkurencja, a także naruszeń prawa konsumenckiego.

  Prezes UOKiK wyjaśnia, że kluczowym celem jest skuteczniejsze zapobieganie naruszeniom oraz ochrona konkurencji i konsumentów.

  Warto zwrócić uwagę, że zasady te obejmują zarówno działania pojedynczych przedsiębiorców, jak i całych grup kapitałowych.

  Oznacza to, że nawet drobne naruszenia mogą prowadzić do znacznych sankcji, jeśli wpływają one na szeroką grupę konsumentów lub konkurentów.

  Należysz do grupy kapitałowej? Licz się z wysoką karą

  Firmy będące częścią grup kapitałowych muszą być przygotowane na wyższe kary.

  Nowe wyjaśnienia zakładają, że kary będą naliczane łącznie, co może znacząco zwiększyć ich wysokość. Jest to związane z założeniem, że duże grupy kapitałowe mają większą możliwość oddziaływania na rynek.

  Dlatego też przedsiębiorcy powinni dokładnie monitorować swoje działania oraz działania spółek zależnych, aby uniknąć potencjalnych naruszeń.

  Warto również zainwestować w programy zgodności (compliance), które mogą pomóc w identyfikowaniu i eliminowaniu ryzyk związanych z naruszeniami.

          >>> Podstawowa zasada obliczania rażąco niskiej ceny

  Członkowie związków przedsiębiorców muszą zachować czujność

  Członkowie związków przedsiębiorców również muszą zwracać szczególną uwagę na nowe wytyczne.

  Związki mogą odpowiadać za działania swoich członków, zwłaszcza jeśli są one wynikiem wspólnych decyzji.

  Oznacza to, że każda firma należąca do związku musi dbać o zgodność swoich działań z przepisami prawa.

  Nowe zasady podkreślają, że odpowiedzialność za naruszenia może być zbiorowa, co oznacza, że nawet działania pojedynczych członków mogą prowadzić do sankcji na cały związek.

  Warto zatem, aby związki przedsiębiorców wdrożyły odpowiednie mechanizmy kontrolne.

  Compliance w grupach kapitałowych

  Nowe wyjaśnienia kładą duży nacisk na compliance w grupach kapitałowych.

  Prezes UOKiK zachęca do wdrażania skutecznych programów zgodności, które mogą pomóc uniknąć naruszeń i związanych z nimi kar.

  Firmy, które mogą wykazać, że mają działające programy compliance, mogą liczyć na łagodniejsze traktowanie.

            >>> Czy musisz podawać numer dowodu osobistego podczas podpisywania umowy? Sprawdź wpis: Numer dowodu czy PESEL? Czego wymagać od strony w umowie?

  Compliance staje się kluczowym elementem strategii zarządzania ryzykiem.

  Wdrożenie odpowiednich procedur i mechanizmów kontrolnych nie tylko pomaga w uniknięciu kar, ale również buduje reputację rzetelnego przedsiębiorcy na rynku.

  Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców — łączna kara na przedsiębiorców

  Nowe wyjaśnienia przewidują możliwość nakładania kar łącznych na grupy kapitałowe.

  Oznacza to, że suma kar dla poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy może być znacznie wyższa.

  Ma to na celu zapewnienie, że kara będzie odpowiednio dotkliwa i odstraszająca.

  Łączna kara ma odzwierciedlać całościowy wpływ naruszeń na rynek i konsumentów.

  W ten sposób UOKiK chce zapewnić, że duże grupy kapitałowe nie będą miały przewagi wynikającej z rozproszenia odpowiedzialności pomiędzy poszczególne spółki.

  Sposób obliczania kary

  W nowych wyjaśnieniach szczegółowo opisano sposób obliczania kar.

  Kluczowym czynnikiem jest wysokość przychodów przedsiębiorcy lub grupy kapitałowej.

            >>> Sprawdź w jaki sposób dodać PKD do działalności spółki z o.o.

  UOKiK bierze pod uwagę całkowite przychody firmy, co ma na celu zapewnienie, że kara będzie odpowiednio dotkliwa.

  Przykładowo:

  „Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary […]”.

  (Art. 106 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)

  Oznacza to, że im większe obroty firmy, tym wyższa może być kara.

  Okoliczności łagodzące i obciążające

  Prezes UOKiK bierze pod uwagę zarówno okoliczności łagodzące, jak i obciążające przy nakładaniu kar.

  Do okoliczności łagodzących zalicza się m.in. dobrowolne zaprzestanie naruszenia, współpracę z organami ścigania oraz wdrożenie programów compliance.

  Z kolei okoliczności obciążające obejmują m.in. recydywę, celowe działania na szkodę konsumentów lub konkurentów oraz brak współpracy z organami.

  Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, co pozwala na dostosowanie kary do konkretnej sytuacji.

            >>> Jaką moc mają opinie OZSS? Sprawdź w artykule: Badanie OZSS w sprawach rodzinnych

  Swoboda decyzyjna

  Prezes UOKiK zachowuje swobodę decyzyjną w zakresie nakładania kar.

  Oznacza to, że decyzje będą podejmowane indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki każdego przypadku.

  Zasada proporcjonalności jest kluczowa, aby kary były adekwatne do naruszeń.

  Swoboda decyzyjna pozwala na elastyczność w podejściu do różnych sytuacji, co ma na celu zapewnienie sprawiedliwości i skuteczności egzekwowania prawa.

  Ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi tej swobody i odpowiednio przygotowani na różne scenariusze.

  Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców – najczęściej zadawane pytania

  Czy prezes UOKiK może nałożyć karę?

  Tak, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ma uprawnienia do nakładania kar na przedsiębiorstwa za naruszenie przepisów prawa konkurencji oraz prawa konsumenckiego.

  Kary mogą być nakładane w przypadkach takich jak praktyki monopolistyczne, nieuczciwa konkurencja, czy działania naruszające prawa konsumentów.

  Ile wynosi maksymalna kara, jaką może nałożyć na przedsiębiorstwo UOKiK?

  Maksymalna kara, jaką może nałożyć Prezes UOKiK, wynosi do 10% obrotu przedsiębiorstwa za poprzedni rok obrotowy.

  Wysokość kary zależy od skali naruszenia oraz przychodów firmy, co ma na celu zapewnienie, że kara będzie odpowiednio dotkliwa i skutecznie odstraszająca.

  Jakie decyzje może wydać Prezes UOKiK?

  Prezes UOKiK może wydać różne decyzje w zależności od charakteru sprawy.

  Oto niektóre z nich:

  1. Decyzje nakładające kary pieniężne — za naruszenie przepisów prawa konkurencji lub prawa konsumenckiego.
  2. Decyzje zobowiązujące — nakładające obowiązki na przedsiębiorcę, aby zaprzestał określonych praktyk.
  3. Decyzje stwierdzające naruszenie prawa — potwierdzające, że przedsiębiorca naruszył przepisy prawa.
  4. Decyzje tymczasowe — wydawane w sytuacjach, gdy istnieje pilna potrzeba zapobieżenia poważnym szkodom dla konkurencji lub konsumentów.
  5. Decyzje zatwierdzające ugody — pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, dotyczące sporów wynikających z naruszeń prawa konsumenckiego.

  Czy firma może złożyć skargę do UOKiK?

  Tak, firmy mogą składać skargi do UOKiK.

  Mogą to być skargi dotyczące nieuczciwej konkurencji, naruszeń przepisów prawa konkurencji przez inne przedsiębiorstwa, czy naruszeń prawa konsumenckiego.

  Skarga powinna być odpowiednio uzasadniona i zawierać wszelkie istotne informacje dotyczące sprawy.

  Gdzie zgłosić firmę, która oszukuje klientów?

  Firmę, która oszukuje klientów, można zgłosić do UOKiK. Zgłoszenia można dokonać:

  1. Online — poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej UOKiK.
  2. Pocztą — wysyłając pisemną skargę na adres Urzędu.
  3. Osobiście — składając skargę bezpośrednio w siedzibie UOKiK lub w jednym z delegatur terenowych.

  Warto dołączyć wszelkie dowody potwierdzające nieuczciwe praktyki firmy, takie jak umowy, faktury, korespondencję, itp. Dzięki temu UOKiK będzie mógł szybciej i skuteczniej przeprowadzić postępowanie.

  Zdjęcie: Andrew Neel

  ***

  Polska fundacja rodzinna a zakup i sprzedaż udziałów w spółce — korzyści, ryzyka i praktyczne wskazówki

  Polska fundacja rodzinna a zakup i sprzedaż udziałów w spółce. Fundacje rodzinne coraz częściej odgrywają kluczową rolę w transakcjach zakupu i sprzedaży udziałów w spółkach i tym samym otwierają nowe perspektywy. Ale jednocześnie stawiają przed uczestnikami transakcji ważne pytania dotyczące procesu rejestracji i uzyskania osobowości prawnej.

  W tym artykule przyjrzymy się korzyściom, ryzykom oraz praktycznym wskazówkom związanym z uczestnictwem fundacji rodzinnych w takich transakcjach [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *