• sob.. lip 13th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Przesłanki ogłoszenia upadłości spółki z o.o.

  Przesłanki ogłoszenia upadłości spółki z o.o

  Przesłanki ogłoszenia upadłości spółki z o.o. – niewypłacalność

  Przesłanką ogłoszenia upadłości – upadłości w ogóle, nie tylko spółki z o.o., ale upadłości przedsiębiorcy – jest niewypłacalność. Podstawowym więc pytaniem jest czym jest ta niewypłacalność?

  Definicję pojęcia „niewypłacalności” ustawodawca zawarł w art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego:

  1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

  1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

  2. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

  I po kolei.

  Pierwsza ze wskazanych przesłanek odnosi się do niewykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych – czyli takich, których termin zapłaty już upłynął.

  >>> O ryczałcie dla psychologa lub psychoterapeuty przeczytasz we wpisie: Psycholog i psychoterapeuta od 1 stycznia 2022 roku już nie jest wolnym zawodem! Ryczałt obniżony do 14%

  Ważne – to nie może być jedno zobowiązanie (choćby było ogromne), musi być ich co najmniej dwa, to wynika wprost z treści przepisu ust. 1 art. 11 P.u.n.

  Ponadto opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań musi przekraczać 3 miesiące, zaś wniosek o ogłoszenie upadłości trzeba zgłosić w ciągu 30 dni od dnia, w którym staliśmy się niewypłacalni.

  Suma zobowiązań podmiotu jest większa niż jego aktywa

  Druga przesłanka, której spełnienie da możliwość ogłoszenia upadłości, dotyczy osób prawnych oraz tzw. „ułomnych” osób prawnych, czyli jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

  Gdy suma zobowiązań takiego podmiotu jest większa niż jego aktywa, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące również wtedy może on złożyć wniosku o ogłoszenia upadłości.

  Nie dotyczy to jednak osób fizycznych, czyli tzw. upadłości konsumenckiej

  >>> Sprawdź w jaki sposób dodać PKD do działalności spółki z o.o.

  Majątek na koszty postępowania

  Oczywiście, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie chciała ogłosić upadłość, prócz przesłanki niewypłacalności, musi się również liczyć z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego majątku na koszty postępowania (art. 13 P.u.n.).

  Dłużnik nie może być również żadnym z podmiotów wskazanych w art. 6 P.u.n. (m.in. uczelnia, jednostka samorządu terytorialnego czy publiczny samodzielny zoz).

  Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości

  Przesłanką oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości będzie na pewno brak majątku na koszty (lub majątek wystarczający wyłącznie na koszty).

  Wniosek może zostać oddalony również w przypadku obciążenia majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (art. 13 ust. 1 i 2 P.u.n.).

  >>> O protokolancie w spółce akcyjnej i w spółce z o.o. przeczytasz w artykule: Protokolant na zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu

  Natomiast zgodnie z art. 12a P.u.n.:

  Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

  Co istotne, oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości może być podstawą do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

  Zapraszamy do zapoznania się z blogiem Upadłość spółki z o.o.

  Photo by Grant Ritchie on Unsplash

  ***

  Upadłość spółki cywilnej

  Spółka cywilna to umowa pomiędzy wspólnikami zawierana w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

  Umowa nie tworzy nowego podmiotu prawa, jak to ma miejsce przy innych spółkach, np. jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Podmiotami praw i obowiązków są wspólnicy spółki [Czytaj dalej…]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *