• śr.. lis 30th, 2022

Prawo i gospodarka

Wszystko o prawie i gospodarce

Rażąco niska cena – jak ją obliczyć

Rażąco niska cena – jak ją obliczyć

Jeśli jesteś czynnym uczestnikiem postępowań przetargowych to zapewne choć raz w życiu zostałeś wezwany do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Czy wiesz kiedy dostaniesz wezwanie do wyjaśnień na temat rażąco niskiej ceny?

Według jakich zasad oblicza się rażąco niską cenę?

Jeśli nie, to tę tematykę zarysujemy w tym wpisie 😉 Owocnej lektury!

 

Rażąco niska cena – podstawowa zasada jej obliczania

To zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny lub kosztów.

Robi to w następujących przypadkach:

  • Kiedy cena/koszt/ich istotne części składowe wydają się być rażąco niskie w porównaniu do przedmiotu zamówienia, lub
  • Gdy cena lub koszt są tak niskie, że budzą wątpliwości czy przedmiot zamówienia może być wykonany zgodnie z wymaganiami, które są określone w dokumentach.

Regulacja ta jest bardzo nieostra, opiera się na subiektywnych odczuciach. Dlatego też w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych umieszczono kolejne przesłanki określenia rażąco niskiej ceny.

 

Zasady obliczenia rażąco niskiej ceny z ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawa nakazuje, aby zamawiający żądał od wykonawcy wyjaśnień w kwestii rażąco niskiej ceny w następujących przypadkach:

  1. Gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania i powiększonej o należny podatek od towarów i usług
  2. Jeśli cena całkowita oferty, która jest złożona w terminie, jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, które zostały złożone i które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10.

W tym przypadku zasady są jak najbardziej mierzalne i konkretne.

 

O czym pamiętać, gdy obliczasz rażąco niską cenę?

Przypadek nr 1

  1. Cena całkowita niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia

Wartość zamówienia to kwota ustalona przez zamawiającego przed rozpoczęciem postępowania przetargowego.

Jest kwotą szacunkową – zamawiający ocenia ile jego zdaniem powinno kosztować dane zamówienie.

Szacunkową wartość podaje się jako kwotę netto czyli bez podatku VAT.

Natomiast oferta wykonawcy zawiera już VAT.

Dlatego, dla prawidłowości obliczeń, aby móc porównać te dwie wielkości, musisz do wartości zamówienia (kwoty szacunkowej) dodać podatek VAT.

Przypadek nr 2

  1. Cena całkowita oferty niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej ofert

Najpierw musisz zsumować wartość wszystkich złożonych ofert, a następnie otrzymany wynik podzielić przez liczbę ofert. Tym sposobem uzyskasz średnią arytmetyczną cen.

Teraz wystarczy, że obliczysz, czy interesująca Cię cena jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen.

Jeśli tak – masz obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Musisz pamiętać, że do średniej nie wliczamy ofert, które podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  • Ofert odrzuconych z powodu złożenia ich po terminie (art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp)
  • Ofert, które zostały odrzucone ze względu na zawarte w nich błędy dotyczące obliczeń ceny lub kosztu (art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp)

Powyższych ofert nie wliczamy do średniej, każda inna oferta powinna być zaś do średniej wliczona.

 

***

Jeśli chcesz dowiedzieć się o szczegółach i wyjątkach od powyższych zasad, to odwiedź blog Odwołanie do KIO i przeczytaj artykuł o tytule Jak obliczyć, czy cena jest rażąco niska?

 

📌

Po przeczytaniu „Rażąco niska cena – jak ją obliczyć?”, zapraszamy również do lektury:

Likwidacja spółki z o.o. – wywiad z mec. Anetą Kułakowską, radcą prawnym

Zasada jawności w prawie zamówień publicznych – wywiad z mec. Bartoszem Majdą, adwokatem

 

Photo by Clayton Robbins on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *