• niedz.. lut 5th, 2023

Prawo i gospodarka

Wszystko o prawie i gospodarce

Czy lekarz weterynarii z Ukrainy może wykonywać zawód w Polsce

Czy lekarz weterynarii z Ukrainy może wykonywać zawód w Polsce

Tysiące osób zdecydowało się na ucieczkę przed wojną z Ukrainy do Polski. Wśród z nich są także lekarze weterynarii.

Czy lekarz weterynarii z Ukrainy może wykonywać zawód w Polsce?

Tak! Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i lekarzem weterynarii, to masz możliwość podjęcia próby uznania Twoich kwalifikacji i wykonywania zawodu w Polsce!

Dla kogo uznanie kwalifikacji zawodowych

Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych określa kto może starać się o uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce.

Artykuł 1a Ustawy mówi nam o tym, że:

1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, którzy uzyskali w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, kwalifikacje te uznaje się na zasadach określonych w ustawie

Jednakże należy pamiętać o punkcie 3. powyższego artykułu:

Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to także: 2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
3) cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą; 4) cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 5) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Innymi słowy: obywatel Ukrainy, który posiada status uchodźcy będzie miał możliwość starania się o uznanie jego kwalifikacji zawodowych!

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych

Co musi zrobić lekarz weterynarii, który posiada tytuł na wykonywanie zawodu na terenie Ukrainy i chce pracować w Polsce?

Powinien wystąpić z wnioskiem o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Procedura i wymagane dokumenty opisane są w artykułach od 2 do 2k Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii.

 

***

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to odwiedź blog Psi paragraf dla weterynarii i przeczytaj artykuł o tytule Lekarz weterynarii z Ukrainy – czy może wykonywać zawód w Polsce?

W artykule znajdziesz linki z wzorami wniosków i podstawami prawnymi wymaganymi przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Polsce.

 

📌

Po przeczytaniu o tym czy lekarz weterynarii z Ukrainy może wykonywać zawód w Polsce, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Zadatek czy zaliczka za szczeniaka

Refundacja aplikacji cyfrowych w medycynie – jak to robią w Niemczech

Photo by Lydia Torrey on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *