• pon.. kwi 15th, 2024

  Prawo i gospodarka

  Wszystko o prawie i gospodarce

  Likwidacja spółki z o.o. – wywiad z mec. Anetą Kułakowską, radcą prawnym

  Likwidacja spółki z o.o.

  Dzisiejszym Gościem na łamach portalu Prawo i Gospodarka jest pani mecenas Aneta Kułakowska. Radca prawny, który specjalizuje się w doradztwie dla spółek kapitałowych. Pani mecenas pomaga w zakładaniu, organizacji i prowadzeniu spółek.

  Panią Mecenas możecie znać jako autorkę bloga Likwidacja spółki z o. o.

  Pani Mecenas zgodziła się opowiedzieć o tym, jak powinna przebiegać sprawna likwidacja spółki z o.o.

  Zapraszamy do przeczytania wywiadu z panią mec. Anetą Kułakowską 🙂

  ***

  Redakcja: Co to jest likwidacja spółki z o.o.

  Aneta Kułakowska: Likwidacja spółki z o.o. to proces prowadzący do zakończenia działalności spółki i jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą uprawomocnienia się wpisu o wykreśleniu spółki z rejestru.

  Byt prawny spółki ustaje więc z chwilą jej prawomocnego wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS.

  Kiedy likwidacja jest koniecznością dla spółki

  Kodeks spółek handlowych art. 270 i 271 wskazuje przyczyny rozwiązywania spółki z o.o. Zatem są sytuacje kiedy spółka jest zmuszona do likwidacji. Czasem jest to proces zaplanowany, a czasem nie ma innego wyjścia. Bywa tak chociażby w przypadku spółki celowej w momencie kiedy spółka osiągnęła zakładany cel czy w przypadku przeniesienia siedziby spółki za granicę.

  Podobnie w przypadku spółki założonej na czas określony w momencie upływu czasu na jaki spółka została zawarta.

  Czasem tą koniecznością są straty w kapitale zakładowym na tyle znaczące, że wspólnicy nie widzą innej możliwości ich pokrycia z przyszłych zysków.

  Dzieje się tak w przypadku, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.

  Zarząd wówczas jest zobowiązany zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Jeśli jednak spółka spełnia warunki do ogłoszenia upadłości to zarząd zobowiązany jest złożyć wniosek o upadłość.

  Niewypłacalność spółki stanowi bowiem podstawę wszczęcia postępowania upadłościowego a rozwiązanie spółki nastąpi po zakończeniu postępowania upadłościowego z chwilą jej wykreślenia z KRS.

  Zdarzają się również przypadki, iż w trakcie postępowania likwidacyjnego składany jest wniosek o upadłość i dochodzi do zamiany postępowania likwidacyjnego na upadłościowe.

  Chociaż muszę zaznaczyć, iż nie zawsze wszczęcie postępowania upadłościowego musi doprowadzić do likwidacji spółki.

  A bywa również tak, że sami wspólnicy nie są zainteresowani udziałem w spółce i podejmują decyzję o jej likwidacji. Powodują to różne przyczyny, ale nierzadko podłożem jest konflikt pomiędzy wspólnikami i brak jakiejkolwiek możliwości porozumienia.

  Ponadto sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu spółki na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki, a także na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu.

  Jak długo może potrwać likwidacja spółki z o.o.

  Czas trwania likwidacji nie będzie taki sam w każdej spółce. To już kwestia całkowicie indywidualna.

  W dużym skrócie powiedziałabym, że jeśli spółka ma długi, wierzytelności do odzyskania, sprawy sądowe, administracyjne lub inne sprawy w toku czy spory majątek do spieniężenia to proces likwidacyjny może potrwać nawet kilka lat.

  W przypadku spółek, które nie mają długów, wierzytelności do odzyskania, spraw w toku oraz majątku albo majątek jest niewielki i łatwo zbywalny, likwidacja może potrwać 8-12 miesięcy przy sprawnym działaniu obsługi księgowej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

  Zwracam jednak uwagę, że sam fakt nieuregulowania wszystkich zobowiązań nie stoi na przeszkodzie likwidacji i wykreśleniu spółki z rejestru.

  Kim jest likwidator. Jakie ma obowiązki?

  Likwidator zastępuje zarząd w momencie otwarcia likwidacji spółki.

  Ma prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki.

  Zatem ma podobne kompetencje jak zarząd, z tym że są one właściwie ograniczone są do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw w zakresie czynności likwidacyjnych.

  Zadaniem likwidatora jest zakończenie interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Nowe interesy może wszczynać tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku.

  Czy można zamknąć spółkę z o.o. bez przeprowadzania procesu likwidacji?

  Poza wskazanymi przypadkami rozwiązania spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (łączenie się i podział spółek), przeprowadzenie likwidacji spółki z o.o. jest obligatoryjne.

  Dotyczy to również spółek, które zostały zarejestrowane a nigdy nie rozpoczęły działalności.

  Bez przeprowadzenia likwidacji może być rozwiązana spółka z o.o. w organizacji. Spółka z o.o. w organizacji jest w stanie zwrócić wszystkie wniesione wkłady i pokryć w pełni wierzytelności wobec osób trzecich.

  Zatem spółki z o.o. nie można zamknąć bez przeprowadzania likwidacji.

  Taką możliwość ma jedynie Krajowy Rejestr Sądowy poprzez działania z urzędu w szczególnych okolicznościach. Pisałam o tym we wpisie na blogu Czy mogę rozwiązać spółkę z o.o. bez przeprowadzania likwidacji?

  Jaki element likwidacji przynosi najwięcej problemów podczas likwidacji spółki z o.o.

  Zwykle najbardziej problematyczne i wydłużające postępowanie likwidacyjne są postępowania sądowe.

  Na równi problematyczne jest upłynnienie majątku spółki. Szczególnie jeśli w skład majątku wchodzą ruchomości czy nieruchomości, które ze względu na specyfikę branży i przeznaczenie nie są łatwe do sprzedaży.

  Co można zrobić, aby likwidacja spółki z o.o. przebiegła jak najbardziej sprawnie?

  Na początek warto wszystko sobie zaplanować. Rozpisać na kolejne kroki i podejmowane czynności.

  Zrobić spis wszystkich umów, zobowiązań do uregulowania, zaległości, kwestii pracowniczych, spis majątku ruchomego i nieruchomości oraz postępowań w toku.

  Bez względu czy są to postępowania sądowe, administracyjne, podatkowe czy jakiekolwiek inne.

  Nie na wszystkie sprawy w toku postępowania likwidacyjnego mamy wpływ, jak np. już wspomniane wyżej postępowania sądowe. Ale warto brać pod uwagę alternatywne rozwiązania, które cały proces przyspieszą, przynajmniej tam, gdzie mamy taką możliwość.

  Na pewno w cały procesie pomaga dobry plan oraz sprawnie działająca księgowa. Nie bez znaczenia jest również szybkość postępowania przed KRS, jeśli chodzi o wpisy. Ale na to już nie mamy wielkiego wpływu.

  Dziękujemy za rozmowę!

  ***

  Serdecznie dziękujemy pani mecenas Anecie Kułakowskiej za rozmowę! I zapraszamy jeszcze raz do odwiedzin jej bloga! 🙂

  📌

  Po przeczytaniu „Likwidacja spółki z o.o. – wywiad z mec. Anetą Kułakowską, radcą prawnym”, zapraszamy również do lektury:

  Zasada jawności w prawie zamówień publicznych – wywiad z mec. Bartoszem Majdą, adwokatem

  Czy wiesz w czym może Ci pomóc rzecznik patentowy?

   

  Photo by Lubo Minar on Unsplash

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *